Przejdź do treści

Regulamin

Wersja obowiązująca do dnia 22.06.2023 r.

Regulamin obowiązuje od dnia 22 czerwca 2023 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.mentalsteps.pl prowadzony jest przez Małgorzatę Stępniak i Natalię Pawelską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MENTALSTEPS Małgorzata Stępniak, Natalia Pawelska spółka cywilna, ul. Sulęczyńska 8, 80-298 Gdańsk NIP: 583-348-32-03, REGON: 525667841, adres elektroniczny: kontakt@mentalsteps.pl

Kontakt ze Sprzedawcą pod numerem telefonu 663-333-245 i 886-536-058 w godzinach 8 – 16, poprzez e-mail pod adresem: kontakt@mentalsteps.pl, lub przez zakładkę „Kontakt” na stronie www.

Kontakt przez e-mail za pośrednictwem zakładki „Kontakt” na stronie www umożliwia zachowanie pisemnej korespondencji (forma dokumentowa) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z zachowaniem daty i godziny, co również spełnia wymogi trwałego nośnika.

2. W regulaminie używane są następujące pojęcia:

Strona www – znajdująca się pod adresem adresem https://mentalsteps.pl , w ramach której umożliwia się Klientom korzystanie z funkcjonalności: zapis na newsletter, kontakt ze Sprzedawcą, zapoznanie się z treścią publikacji, rozwiązanie Quizu, dodanie opinii
o produkcie.

Sklep – znajdująca się pod adresem https://mentalsteps.pl/shop/ strona www, w ramach której Sprzedawca umożliwia dokonywanie zakupów Produktów.

Klient – osoba korzystająca z jednej lub kilku funkcjonalności Strony www, w tym osoba dokonująca zakupów w Sklepie.

Klientem może zostać:

 • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba niepełnoletnie, która ukończyła 13 rok życia, posiadająca zgodę jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Klientem Sklepu mogą zostać, ze względu na charakter prowadzonej działalności:

Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy.
Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składanie zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym.

Produkt – rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem oferty na Stronie www.

Newsletter – udostępniana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony www funkcjonalność, pozwalająca na otrzymywanie cyklicznych informacji o działalności Sprzedawcy, w tym zawierająca informacje handlowe.

3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Sprzedawca oferuje następujące usługi za pośrednictwem Strony www:

 • zapoznanie się z treścią Strony www,
 • dokonanie zakupu Produktów,
 • zapis na Newsletter,
 • wykonanie Quizu,
 • dodanie opinii o Produkcie,
 • kontakt poprzez formularz kontaktowy.

5. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowego lub całkowitego wyłączenia niektórych funkcjonalności Strony www,

6. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.

7. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem https://mentalsteps.pl/regulamin a także poprzez zapisanie go na wybranym przez siebie nośniku klikając w przycisk „Pobierz” na górze strony.

8. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

9. Prezentowane na stronach Sklepu internetowego zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji towarów nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny. Rozmiar towarów został zawarty w opisie.

10. Informacje o produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

11. Klient zobowiązany jest do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Strony www w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Strony www w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony www jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA W SKLEPIE

1. Zakup Produktów jest możliwy pod adresem https://mentalsteps.pl/shop/ .

2. Po wybraniu Produktu, pod opisem Produktu, znajduje się opcja „Dodaj do koszyka”. Polewej stronie przycisku Klient może wybrać ilość Produktów, które chce zakupić.

3. Po dodaniu Produktu do koszyka, na górze strony wyświetla się informacja o dodaniu Produktu do koszyka. Klient może dalej wybierać Produkty i kompletować zamówienie, lub przejść do koszyka i sfinalizować transakcję. Przejście do koszyka może zostać dokonane po kliknięciu w komunikat „Zobacz koszyk” lub kliknięciu w ikonę koszyka w prawym górnym rogu strony.

4. W podglądzie koszyka istnieje możliwość zmiany ilości zamówionych Produktów lub wpisania kodu kuponu rabatowego. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

5. Jeśli ilość Produktów, kwota zamówienia i koszt wysyłki są zaakceptowane przez Klienta i chce on dokonać zamówienia, Klient powinien kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”.

6. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

7. Po kliknięciu „Przejdź do płatności” wyświetla się strona z podsumowaniem zamówienia. W tym miejscu Klient powinien wpisać dane do wysyłki, a także wybrać opcję płatności. Klient może dodać uwagi do zamówienia. Klient może wpisać kod kuponu rabatowego w
miejscu do tego przeznaczonym. Jeśli kod został wpisany na poprzedniej podstronie, Klient nie musi powtarzać tej czynności.

8. Po wypełnieniu formularza Klient powinien zweryfikować poprawność zamówienia i wpisanych danych. Jeśli Klient chce dokonać zakupu, powinien kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

9. Jeśli formularz nie został prawidłowo wypełniony, po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” na górze strony w czerwonej ramce pojawi się informacja o brakach, które należy uzupełnić.

10. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

11. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia. Z zastrzeżeniem pkt. 12 poniżej, brak przesłania informacji o przyjęciu zamówienia w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte.

12. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym o każdej porze, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku złożenia zamówienia w dni niestanowiące dni roboczych, albo też dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą o dniach ustawowo wolnych od pracy termin na potwierdzenie przyjęcia zamówienia dla Sprzedawcy rozpoczyna bieg od dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniach, o których mowa na wstępie.

13. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych. W przypadku podania nieprawdziwych danych, realizacja zamówienia może okazać się niemożliwa lub utrudniona.

14. W ramach obsługi posprzedażowej, Sprzedawca oferuje nieodpłatnie możliwość kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączenia telefonicznego, drogą pocztową lub osobiście po wcześniejszym umówieniu terminu. Obsługa posprzedażowa ma na celu
rozwianie wątpliwości związanych z zakupionym Produktem, nie stanowi natomiast stałego doradztwa.

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzani promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek z zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.

16. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych. Klient zobowiązany jest do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,  
 • korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,  
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),  
 • korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

III. PŁATNOŚĆ I CENA

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujący sposób:

 • przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy: 52 1050 1764 1000 0090 8253 0487. Klient powinien wpisać numer zamówienia jako tytuł płatności oraz, jeśli wpłata dokonywana jest przez inną osobę niż Klient, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 • poprzez pośrednika Przelewy24. Pośrednik pobiera prowizję zgodnie z ustalonym cennikiem – informacja bezpośrednio na stronie www pośrednika.

Wyboru sposobu płatności należy dokonać po wypełnieniu formularza zamówienia, przed kliknięciem w przycisk „Kupuję i płacę”.

2. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Cena produktu przed dodaniem do „Koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki.

3. Sprzedawca na życzenie Klienta wystawi rachunek obejmujący zapłatę za zamówiony towar. Klient chcący otrzymać taki dokument obowiązany jest podać dane niezbędne do jego wystawienia: imię i nazwisko, adres oraz NIP. Chęć otrzymania rachunku powinna być złożona najpóźniej w dniu w dniu złożenia zamówienia, poprzez wpisania takiej prośby w okienku „uwagi do zamówienia”. Rachunek będzie wysyłany Klientowi razem z zamówieniem po zaksięgowaniu płatności.

4. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia z chwilą zaksięgowania środków na koncie.

5. W przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy, zamówienie powinno zostać opłacone w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.

6. Sprzedawca ma możliwość wprowadzania w Sklepie czasowych lub stałych promocji na niektóre lub wszystkie Produkty, w tym obniżenia ceny Produktów. Wówczas prezentuje dodatkowo obok ceny promocyjnej najniższą cenę z ostatnich 30 dni przed obniżką. Jeżeli widoczna jest tylko jedna cena, oznacza to, że Produkt nie jest sprzedawany w promocji, a cena w ciągu ostatnich 30 dni nie uległa zmianie.

7. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

IV. DOSTAWA

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu internetowego. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sprzedawca wysyła zamówiony towar w terminie do 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.

2. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni ustawowo wolne od pracy dostawy nie są realizowane.

3. Koszty dostarczenia towaru, które oprócz ceny za towar ponosi Klient, są podawanie na stronie Sklepu internetowego przy składaniu zamówienia.

4. Z chwilą wydania towaru na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku Przedsiębiorcy za wydanie towaru uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi. W przypadku Konsumenta za wydanie towaru uważa się jego odebranie od przewoźnika lub spedytora przez Klienta.

5. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.

6. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.

7. W przypadku zamówień złożonych przez osoby niebędące Konsumentami, jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

8. Towary wysyłane są na terytorium Polski. W przypadku zamówienia towaru poza granice Polski, konieczny jest uprzedni kontakt mailowy pod adresem kontakt@mentalsteps.pl celem ustalenia kosztów i sposobu wysyłki.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Sprzedawcy drogą pocztową lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Sprzedawcy.

4. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, który również został przesłany Klientowi jako załącznik wraz z informacją o przyjęciu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

6. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego towaru przed upływem 14 dni na adres:

MENTALSTEPS Małgorzata Stępniak, Natalia Pawelska s.c.
ul. Sulęczyńska 8
80-298 Gdańsk

7. Koszty zwrotu (odesłania) Produktu w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy ponosi Klient.

8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi , jak również Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadkach umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
 • w innych wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, wskazanych w treści art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu

VI. REKLAMACJE

1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

2. Wobec Klienta będącego Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Produktu z umową. Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub elektronicznie na adres kontakt@mentalsteps.pl.

3. W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta w miarę możliwości powinien odesłać do Sklepu reklamowany Produkt wraz z opisem niezgodności. Samo zgłoszenie niezgodności drogą elektroniczną, może być niewystarczające do pełnego merytorycznego rozpoznania reklamacji.

4. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji lub od momentu zwrotu Produktu wraz z opisem niezgodności.

5. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik do Regulaminu. Korzystanie z niego nie jest obowiązkowe, jednak przyspiesza proces obsługi reklamacji. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji Klient powinien podać w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej: 1) imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe; 2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia; 3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju niezgodności i daty jej wystąpienia; 4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.

6. Sprzedawca odpowiada przed Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach konsumenta za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia .

7. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta w momencie braku zgodności Produktu z umową (wady), może zażądać od Sprzedawcy (w ramach prawa rękojmi):

 • w pierwszej kolejności wymiany Produktu na nowy lub naprawy Produktu , przy czym jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
 • obniżenia ceny – gdy wymiana lub naprawa nie jest możliwa, Sprzedawca odmówił wykonania tych czynności, brak zgodności występuje nadal, pomimo dokonania naprawy lub wymiany Produktu, z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 • może złożyć w ramach reklamacji oświadczenie o odstąpieniu od umowy – gdy wymiana lub naprawa nie jest możliwa, Sprzedawca odmówił wykonania tych czynności, brak zgodności występuje nadal, pomimo dokonania naprawy lub wymiany Produktu, z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, o ile niezgodność jest na tyle istotna, że nie uzasadnia wymiany lub naprawy Produktu.
 • Klient może złożyć w ramach reklamacji oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, jeżeli brak zgodności z umową jest istotny i nie jest uzasadnione uprzednie korzystanie z innych uprawnień wskazanych powyżej.

8. Sprzedawca rozpatrzy żądanie, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy Produktu,
 • charakter wady – czy jest istotna,
 • czy Produkt był wcześniej reklamowany.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

9. Sprzedawca może odmówić żądań dotyczących wymiany bądź naprawy Produktu pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sprzedawca zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

10. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę np.:

 • za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,
 • za pośrednictwem regionalnego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, lista dostępna jest na stronie: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Sklep należy przesyłać na adresy podane w §1 niniejszego regulaminu.

11. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub pisemnie, w zależności od wyboru Klienta składającego reklamację. Sprzedawca w celu przyspieszenia procesu reklamacyjnego może kontaktować się również telefonicznie.

12. Koszty przesyłki Produktu w związku z reklamacją ponosi Klient. W razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zwraca koszty przesyłki, nie większe jednak niż koszt standardowej przesyłki poleconej.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://mentalsteps.pl/polityka-prywatnosci stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

VIII. POLITYKA COOKIES

Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w „Polityce Cookies”, dostępnej pod adresem https://mentalsteps.pl/polityka-prywatnosci, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

IX. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

 • zapoznanie się z treścią Strony
 • dokonanie zakupu Produktów,
 • zapis na Newsletter
 • wykonanie Quizu
 • dodanie opinii o Produkcie.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:

 • dostęp do sieci Internet
 • czynnego konto poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą zapoznania się z treścią Strony www, lub z chwilą zapisania się do usługi Newslettera, a także każdorazowo z chwilą złożenia zamówienia w serwisie.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą realizacji zamówienia.

5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej Newslettera zostaje zawarta na czas nieoznaczony.  

6. Z wyjątkiem dokonywania zakupów w Sklepie, usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne.

7. Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail darmowych treści o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, sprzedażowym, przy czym treści te wysyłane są nieregularnie. Sprzedawca okresowo wprowadza profity dla Klientów zapisujących się na newsletter, lub korzystających z newslettera od pewnego czasu, np. jednorazowy rabat na zakup Produktów w wysokości określonej bezpośrednio w treści wiadomości.

8. Sprzedawca dostarcza z chwilą pierwszego zapisu Klienta na Newsletter darmowe materiały edukacyjne. Istnieje możliwość zakupu materiałów edukacyjnych, które otrzymują. Klienci zapisujący się po raz pierwszy na Newsletter, bez konieczności podawania danych,
tj. imienia oraz adresu e-mail. W przypadku chęci zakupu materiałów z Newslettera bez podawania danych, należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Klientowi przysługują uprawnienia do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności materiałów z umową, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w rozdziale „Reklamacje”.

9. Osoba, która chce zapisać się na Newsletter powinna wypełnić formularz znajdujący się na Stronie www (widoczny na dole strony głównej ), zaakceptować regulamin i politykę prywatności, a następnie potwierdzić chęć otrzymywanie Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający, przesłany na podany przez nią e-mail. Bez kliknięcia w link potwierdzający zapis na Newsletter nie jest skuteczny.

10. Klient korzystający z usługi Newsletter może zrezygnować w każdym momencie. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą na adres e-mail podany na początku Regulaminu, albo kliknąć w link umieszczony na samym dole przesłanego Newslettera.

11. Usługa Quizu polega na darmowym udostępnieniu Klientowi listy pytań, na które można interaktywnie odpowiedzieć za pośrednictwem Strony www. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania, na Stronie www wyświetlany jest wynik.

12. Usługa opinii o Produkcie polega na umożliwieniu dodania na Stronie www przez Klienta opinii o Produkcie, która to opinia może zostać upubliczniona wraz z danymi osoby, która tę opinię opublikowała. Sprzedawca nie weryfikuje prawdziwości i rzetelności opublikowanych
opinii. Napisanie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa
Sprzedawcy lub osób trzecich.

13. Usługa kontaktu poprzez formularz polega na wysyłce przez Klienta wiadomości za pośrednictwem formularza interaktywnego zawartego na Stronie www. Do skutecznego wysłania wiadomości konieczne jest zaznaczenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią
Regulaminu i Polityki prywatności.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:

 • awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;
 • błędnego korzystania z witryny przez Klienta lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
 • czasowego wyłączenia świadczenia usług przez Sprzedawcę, jeśli informował o tym wcześniej Klientów za pośrednictwem Strony www.

15. Sprzedawca ma prawo do zawieszenia funkcjonowania Serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu internetowego Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady lub przerwy.

16. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności świadczonych usług z umową za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mentalsteps.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

MENTALSTEPS Małgorzata Stępniak Natalia Pawelska s.c
ul. Sulęczyńska 8
80-298 Gdańsk

17. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

X. PRAWA AUTORSKIE

1. Sprzedawane przez Sklep produkty objęte są prawami autorskimi. Osoby trzecie nie są upoważnione do ich rozpowszechniania lub powielania w celach innych niż własny użytek, lub na zasadzie prawa cytatu, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę.

2. Przy każdorazowym korzystaniu z treści umieszczonych na Stronie www w ramach cytatu należy podać dane Autorek.

3. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie autorek, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej – związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.)

5. Autorkami utworów zamieszczonych na stronie są: Małgorzata Stępniak i Natalia Pawelska.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych.

2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.

3. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na  stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.

4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami, chyba że pozostają niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.